Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 40/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 40/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 40/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9867, datë 31.1.2008 “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për tregtimin ndërkombëtar të llojeve të rrezikuara të faunës dhe të florës së egër””.
Nr. Dekretit 7999
Tiranë, më 01.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI