Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 38/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 38/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 38/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike””.

Nr. Dekretit 9549
Tiranë, më 03.05.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI