Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 38/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 38/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 38/2015, “Për një ndryshim në ligjin nr. 8831, datë 22.11.2001, “Për pronësinë shtetërore në shoqëritë tregtare financiare me kapital tërësisht shtetëror””.
Nr. Dekretit 9061
Tiranë, më 27.04.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI