Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 38/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 38/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 38/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8663, datë 18.9.2000, “Për regjistrimin, klasifikimin, mënyrën e përdorimit dhe kontrollin e mjeteve lundruese me motor, me tonazh nën 20 NT””.

Nr. Dekretit 8557
Tiranë, më 12.05.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI