Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 38/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 38/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 38/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 7997
Tiranë, më 01.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI