Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 37/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 37/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 37/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10 081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9513
Tiranë, më 14.04.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI