Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 37/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 37/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 37/2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes kuadër ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, dhe Komisionit Europian për rregullat e zbatimit të mbështetjes financiare të BE-së për Shqipërinë, në kuadër të Instrumentit për Asistencën e Paraanëtarësimit (IPA II)”.

Nr. Dekretit 9060
Tiranë, më 27.04.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI