Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 37/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 37/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

  D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 37/2014 “Për disa shtesa në ligjin nr. 8308, datë 18.3.1998, “Për transportet rrugore”, të ndryshuar””.
Nr. Dekretit 8553
Tiranë, më 05.05.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI