Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 36/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 36/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 36/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10198, datë 10.12.2009, “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”.
Nr. Dekretit 9512
Tiranë, më 14.04.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI