Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 36/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 36/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

      D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 36/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 032, datë 11.12.2008, “Për Policinë e Burgjeve””.
Nr. Dekretit 8552
Tiranë, më 05.05.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI