Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 33/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 33/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 33/2017 “Për pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes/shuarjes së detyrimeve tatimore”.

Nr. Dekretit 10142
Tiranë, më 19.04.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI