Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 32/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 32/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 32/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10 173, datë 22.10.2009, “Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe të bashkëpunëtorëve të drejtësisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10213
Tiranë, më 27.04.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI