Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 32/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 32/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 32/2015, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 102/ 2014, “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”.
Nr. Dekretit 9052
Tiranë, më 20.04.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI