Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 32/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 32/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 32/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve””.
Nr. Dekretit 7991
Tiranë, më 01.03.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI