Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 28/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 28/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 28/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 107/2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10117
Tiranë, më 07.04.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI