Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 27/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 27/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 27/2017 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9831, datë 12.11.2007, “Për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë të regjimit komunist”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10116
Tiranë, më 07.04.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI