Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 27/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 27/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 27/2015, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8097, datë 21.03.1996, “Për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe punonjësve të shtetit”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9051
Tiranë, më 20.04.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI