Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 27/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 27/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 27/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 469, datë 13.10.2011 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese””.
Nr. Dekretit 7986
Tiranë, më 01.03.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI