Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr.25/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr.25/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 25/2017 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 25.1.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9136, datë 11.9.2003, “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar””.

Nr. Dekretit 10094
Tiranë, më 23.03.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI