Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 25/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 25/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

           D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 25/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10352, datë 18.11.2010, “Për artin dhe kulturën””.
Nr. Dekretit 8531
Tiranë, më 03.04.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI