Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 2/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 2/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 2/2015, “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 2, datë 29.12.2014, të  Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 185/2013 “Për buxhetin e vitit 2014”, të ndryshuar””.

Nr. Dekretit 8952
Tiranë, më 11.02.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI