Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 21/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 21/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 21/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9347, datë 21.04.2005, “Për ndihmën shtetërore”, i ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9489
Tiranë, më 25.03.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI