Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 21/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 21/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

  D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 21/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8522
Tiranë, më 24.03.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI