Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 19/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 19/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 19/2015 “Për një shtesë dhe ndryshim në ligjin nr. 7746, datë 28.7.1993,  “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9011
Tiranë, më 25.03.2015

    PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI