Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 183/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 183/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 183/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9780, datë 16.7.2007, “Për Inspektimin e ndërtimit”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8900
Tiranë, më 16.01.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI