Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 182/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 182/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 182/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin   nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8891
Tiranë, më 09.01.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI