Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 18/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 18/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 18/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8681, datë 2.11.2000 “Për projektimin, ndërtimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e digave dhe dambave””.
Nr. Dekretit 7977
Tiranë, më 01.03.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI