Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 176/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 176/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 176/2014 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7895,  datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8893
Tiranë, më 09.01.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI