Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 176/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 176/2013

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 176/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9948, datë 07.07.2008, “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 8454
Tiranë, më 30.12.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI