Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 175/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 175/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 175/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin  nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8879
Tiranë, më 30.12.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI