Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 172/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 172/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 172/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin  nr. 9948, datë 7.7.2008, “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8877
Tiranë, më 30.12.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI