Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 17/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 17/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 17/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9947, datë 7.7.2008, “Për pronësinë industriale”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10059
Tiranë, më 06.03.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI