Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 17/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 17/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 17/2014 “Për një shtesë në ligjin nr. 8580, datë 17.2.2000, “Për partitë politike”, të ndryshuar””.
Nr. Dekretit 8512
Tiranë, më 06.03.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI