Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 168/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 168/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 168/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin   nr. 10 233, datë 11.2.2010, “Për Autoritetin e Aviacionit Civil”, të ndryshuar”.
 
Nr. Dekretit 8869
Tiranë, më 29.12.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI