Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 166/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 166/2013

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 166/2013 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 6, datë 4.10.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 119/2012 “Për buxhetin e vitit 2013””.
Nr. Dekretit 8387
Tiranë, më 12.11.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI