Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 164/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 164/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 164/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin   nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8865
Tiranë, më 26.12.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI