Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 16/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 16/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 16/2015, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9584, datë 17.7.2006,  “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera te pavarura, të krijuara me ligj”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 8999
Tiranë, më 19.03.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI