Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 161/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 161/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 161/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin  nr. 10 237, datë 18.2.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë””.
Nr. Dekretit 8862
Tiranë, më 26.12.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI