Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 160/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 160/2013

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 160/2013 “Për një ndryshim në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8382
Tiranë, më 08.11.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI