Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 159/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 159/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 159/2014 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9981, datë 8.9.2008, “Për miratimin e niveleve të tarifës doganore”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8859
Tiranë, më 19.12.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI