Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 157/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 157/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 157/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin  nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8857
Tiranë, më 19.12.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI