Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 156/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 156/2013

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 156/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8366
Tiranë, më 28.10.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI