Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 154/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 154/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 154/2013 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10 418, datë 21.4.2011 “Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8217
Tiranë, më 04.06.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI