Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 150/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 150/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 150/2013 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 3, datë 03.05.2013, të Këshillit të Ministrave “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit për Zhvillim Abu Dhabi për financimin e projektit të bulevardit verior dhe të rehabilitimit të Lumit të Tiranës”.

Nr. Dekretit 8187
Tiranë, më 21.05.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI