Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 149/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 149/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 149/2015 “Për ratifikimin e dokumentit ndryshues të marrëveshjes së huas ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Fondit për Zhvillim Abu Dhabi, për financimin e projektit të bulevardit verior dhe të rehabilitimit të Lumit të Tiranës”.

Nr. Dekretit 9381
Tiranë, më 06.01.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI