Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 145/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 145/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 145/2015 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10 383, datë 24.2.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9397
Tiranë, më 07.01.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI