Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 145/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 145/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 145/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8177
Tiranë, më 14.05.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI