Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 144/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 144/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 144/2015 “Për një shtesë në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9396
Tiranë, më 07.01.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI