Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 144/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 144/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 144/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8176
Tiranë, më 14.05.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI