Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 143/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 143/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 143/2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9136, datë 11.9.2003, “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9395
Tiranë, më 07.01.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI